Sirinqomieliya

Sirinqomieliya

Sirinqomieliya– Sirinqomieliya-onurğa beyin daxilində tərkibi maye ilə dolu boşluğun- «sirinqsin» yaranması ilə xarakterizə olunur.

 • Sirinqomielik boşluğun dördüncü mədəciklə əlaqəli forması- 10% hallarda rast gəlir.
 • SSM –nin blokadası nəticəsində yaranan sirinqomieliya – (dördüncü mədəciklə əlaqə olmadan) -50% hallarda rast gəlir.Blokadanın səbəbləri:Arnold-Kiari malformasiyası,

-Bazal araxnoidit, -Bazilyar impressiya və ya invaginasiya, -Meningeal karsinomatoz, -Həcmli proseslər (araxnoid,sistlər, Revmatoid artrit,şişlər, oksipital ensefalosele)

 • Onurğa beyni zədələnməsi ilə əlaqədar yaranan sirinqomieliya – 10% hallarda yaranır.
 1. spinal travma
 2. radiasion nekroz
 3. hemmoragiya nəticəsində
 4. infeksiya (spinal abses,köndələn mielit)
 5. işemik zədələnmə və ya degenerativ xəstəlikdən sonra yaranan boşluq
 • Sirinqomieliya və spinal dizrafizm
 • İntramedulyar şişlərlə əlaqədar yaranan boşluqlar-ependimoma, hemangioblastoma və s .
 • Idiopatik sirinqomieliya-səbəbi məlum deyil.